Umowa kredytu

Umowa kredytu

Kredyt jest umową czyli oświadczeniem woli stron umowy. Jest to umowa dwustronna, pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Zawierając umowę kredytu, bank oddaje do dyspozycji kredytobiorcy określoną kwotę pieniędzy. Umowa kredytu poza kwotą, która zostaje kredytowana określa także okres kredytowania oraz cel, na który zostaną wydatkowane środki przekazane do dyspozycji kredytobiorcy. Poprzez zawarcie umowy kredytu, kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania środków pieniężnych zgodnie z celem określonym w umowie. Ponadto, kredytobiorca podpisując umowę zgadza się także spłacać kredyt w określonych w umowie terminach wraz z odsetkami oraz pokrycia wszelkich kosztów kredytu.

Składowe umowy kredytu

Umowa kredytu ma formę pisemną. Oznacza to, że powinna być zawarta na piśmie i jest uznana za obowiązującą i wiążącą strony w momencie jej podpisania.

Umowa kredytu powinna określać w szczególności:

– strony umowy kredytu,

– kwotę kredytu,

– walutę kredytu,

– cel, na który zostaną wydatkowane środki finansowe pochodzące z kredytu,

– zasady kredytowania i terminy spłaty rat,

– wysokość oprocentowania kredytu,

– co jest zabezpieczeniem kredytu,

– uprawnienia kontrolne banku,

– czas i forma przekazania kredytowanych pieniędzy,

– koszty dodatkowe kredytu i ich wysokość,

– warunki na jakich można zmienić bądź rozwiązać umowę kredytu.

Jakie potrzebujemy dokumenty

Z całą pewnością niezbędne będzie nam:

– jeden lub dwa dokumenty ze zdjęciem potwierdzające naszą tożsamość,

– zaświadczenie z zakładu pracy o naszych zarobkach odpowiednio zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatków (w przypadku osób prowadzących działalność pozarolniczą),

– wyciąg z naszego konta osobistego, w przypadku gdy mamy konto w banku, w którym staramy się o kredyt bank będzie miał wgląd do naszego konta,

są to podstawowe dokumenty. W przypadku gdy staramy się o kredyt konsolidacyjny bank z pewnością będzie wymagał przedstawienia takich dokumentów jak:

– dokumenty potwierdzające wcześniej zaciągnięte zobowiązania, które chcemy skonsolidować,

– historia spłaty wcześniejszych zobowiązań wraz z nr rachunków bankowych, na które wpłacamy poszczególne raty.

Wpis sponsorowany dla https://habzafinanse.com.pl/

 

 

Dodaj komentarz