Ile pracodawca płaci za pracownika? 

Ile pracodawca płaci za pracownika? 

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika składa się z wynagrodzenia brutto oraz składek ZUS, które są finansowane przez pracodawcę. Ile zapłacimy za pracownika, z którym podpiszemy umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło? Zobacz, Ile pracodawca płaci za pracownika. 

Umowa o pracę – jakie koszty ponosi pracodawca?

Umowa o pracę wiąże się dla pracodawcy z różnymi kosztami, które musi ponieść w związku z zatrudnieniem pracownika. Przede wszystkim pracodawca musi płacić pracownikowi ustalone wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Wynagrodzenie może być ustalone na podstawie stawki godzinowej, miesięcznej pensji lub innego ustalonego systemu płac. 

Co więcej, pracodawca musi odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne, takie jak ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne. Składki są obliczane na podstawie wynagrodzenia pracownika i określonych stawek procentowych. Pracodawca jest także zobowiązany do opłacania składki na ubezpieczenie wypadkowe, które chroni pracownika w przypadku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Stawka składki jest zależna od rodzaju wykonywanej pracy i kilku innych czynników.

Pracodawca musi również odprowadzać składki na Fundusz Pracy, który finansuje świadczenia dla pracowników, takie jak zasiłki w przypadku utraty pracy czy dofinansowanie szkoleń. Jeśli pracownik zachoruje i jest niezdolny do pracy, pracodawca często jest zobowiązany do wypłacenia mu wynagrodzenia za ten okres zgodnie z przepisami prawa pracy.

Podsumowując, przy zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, następujące koszty są ponoszone przez firmę:

  • Wynagrodzenie brutto — przedsiębiorca zatrudniający pracownika ponosi dodatkowy koszt wynoszący około 20% wynagrodzenia brutto, który obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
  • Składki ZUS obciążające pracodawcę — firma musi odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) od wynagrodzenia brutto pracownika.

Ile pracodawca płaci za pracownika w 2023 roku? 

Najniższa pensja w 2023 roku wzrośnie dwukrotnie i wyniesie odpowiednio 3 490 zł brutto w pierwszym półroczu oraz 3 600 zł brutto w drugim półroczu. Z tego wynika, że należy się spodziewać podwyższenia minimalnych kosztów zatrudnienia pracownika na umowę o pracę.

W przypadku zatrudnienia pracownika na pełen etat na podstawie umowy o pracę, całkowity koszt zatrudnienia w 2023 roku wynosić będzie 21,98% minimalnego wynagrodzenia, czyli 4257,10 zł w pierwszym półroczu i 4391,28 zł w drugim. Dla porównania minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2022 wynosiło 3010,00 brutto.

Jakie jest koszt zatrudnienia pracownika na podstawie umowy zlecenie? 

Przedsiębiorca, zatrudniając pracownika na podstawie umowy zlecenia, musi zapewnić mu wynagrodzenie nie niższe niż minimalna stawka godzinowa. W 2023 roku wynosi ona od 1 stycznia 22,80 zł, a od 1 lipca – 23,50 zł brutto za przepracowaną godzinę. Pozostałe koszty ponoszone przez pracodawcę zależą od profilu zatrudnianego pracownika:

Jeśli zaproponowana umowa stanowi jedyne źródło utrzymania (zatrudnienia) dla pracownika, pracodawca jest odpowiedzialny za wynagrodzenie brutto oraz składki ZUS, które są finansowane przez zleceniobiorcę. Składki te obejmują ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy (FP) oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

Gdy zaproponowana umowa jest jedynie dodatkiem do wynagrodzenia, ponieważ pracownik jest zatrudniony w innej firmie, a jego wynagrodzenie wynosi równowartość wynagrodzenia minimalnego, to  jedynym kosztem dla pracodawcy jest wynagrodzenie brutto dla pracownika.

Jeśli zatrudniany pracownik spełnia kryteria statusu studenta i nie ukończył 26 lat, całkowity koszt zatrudnienia obejmuje jedynie wynagrodzenie brutto.

Ile kosztuje zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło?

Aktualnie, koszt całkowity dla pracodawcy związany z umową o dzieło jest równy wynagrodzeniu brutto, ponieważ nie są wymagane opłaty składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Ponadto osoba, z którą zostanie zawarta umowa, nie będzie objęta ubezpieczeniem zdrowotnym.

Dodaj komentarz