Leasing

Co to jest leasing

Umowa leasingu jest to jedna z umów cywilno prawnych. Jej pojęcie reguluje bowiem kodeks cywilny. Przez leasing rozumiemy oddanie prawa do użytkowania rzeczy przez jeden podmiot, drugiemu. Umowa leasingu zawierana jest na określony czas. Osoba, na którą przeniesiono prawo korzystania z danej rzeczy zobowiązuje się w zamian do płacenia rat czyli opłaty leasingowej. Aby umowa leasingu była ważna i miała moc prawną musi zostać zawarta w formie pisemnej.

Podmioty leasingu

Umowa leasingu może być zawarta pomiędzy dwoma lub trzema podmiotami. Przede wszystkim aby mówić o leasingu potrzebny jest nam leasingobiorca oraz leasingodawca. Możemy także wyróżnić trzeci podmiot, czyli zbywającego. Jego obecność, aby można mówić o leasingu, nie jest koniecznością.

Leasingodawca

Leasingodawca to podmiot finansujący. To on oddaje innemu podmiotowi prawo do użytkowania danej rzeczy. Jest jednocześnie właścicielem tego przedmiotu. Oddaje go w użytkowanie innemu podmiotowi odpłatnie i na określony w umówię leasingu czas. Najczęściej mówiąc o leasingodawcy mamy na myśli firmę, która specjalizuje się w leasingu. Można także spotkać się z sytuacją, kiedy to leasingodawcą, jest wytwórca rzeczy, dla którego leasing jest dodatkową formą zarobku.

Leasingobiorca

Jest to podmiot, który na podstawie umowy leasingu, otrzymuje prawo do korzystania z danej rzeczy. Czyli jest osobą korzystającą z rzeczy. W zamian zobowiązuje się do dokonywania opłat leasingu. Po okresie, na który zawarta została umowa leasingu, w zależności od rodzaju umowy, ma prawo wykupu użytkowanej rzeczy na określonych zasadach. Mówiąc o leasingobiorcy najczęściej mamy na myśli przedsiębiorstwo. Leasingobiorcą może być także osoba fizyczna. Jednak ze względu na niekorzystne warunki podatkowe jest to znacznie rzadziej spotykane rozwiązanie.

Zbywający

Trzecim podmiotem, który może brać udział w transakcji  leasingu, ale nie musi, jest zbywający. Jest to podmiot, od którego leasingodawca, czyli podmiot finansujący, nabywa własność rzeczy. Następnie zawierając umowę leasingu przekazuje prawo do użytkowania rzeczy na leasingobiorcę.

Dodaj komentarz