Kredyt – pojęcie

Co to jest kredyt

Kredyt to dwustronna umowa. Po jednej ze stron znajduje się bank, po drugiej kredytobiorca. Umowa kredytu uważa się za zawartą po jej podpisaniu. Umowa nakłada na obie strony pewne obowiązki. Zawierając umowę kredytu bank zobowiązuje się przekazać w użytkowanie kredytobiorcy określonej kwoty środków pieniężnych. Cel na, który zostaną wydatkowane określa treść umowy kredytu. Kredytobiorca zawierając umowę kredytu zobowiązuje się wydatkować kredytowane pieniądze na cel ustalony w umowie kredytu. Kredytobiorca ma także obowiązek terminowej spłaty rat kredytu wraz z odsetkami. Po jego stronie leży również pokrycie dodatkowych kosztów kredytu. Ponadto, bank ma także funkcję kontrolną.

Kredyt potocznie

Bank jest sprzedawcą. jako sprzedawca sprzedaje swoje produkty i nic w tym dziwnego, że chce na tym zarabiać. Zawierając umowę kredytu kupujemy więc od banku pieniądze za pieniądze. To znaczy, że bank oddaje nam w użytkowanie pewną pulę pieniędzy, a my będziemy musieli oddać do banku większą kwotę aniżeli pożyczyliśmy. Jeżeli bierzemy z banku kredyt w wysokości 5 tys. zł oznacza to, że będziemy musieli zwrócić do banku nie tylko tę kwotę. Do oddania mamy pożyczone 2 tys. zł, kwotę odsetek od kredytu oraz dodatkowe koszty kredytu. To właśnie po stronie osoby biorącej kredyt z banku leży pokrycie wszelkich dodatkowych kosztów związanych z transakcją oraz zapłata odsetek od kredytu. To bank jest sprzedawcą i to bank ustala zasady na jakich decyduje się nam oddać w użytkowanie środki pieniężne. Na rynku mamy bardzo dużą konkurencję. Kiedy jesteśmy zdecydowani na wzięcie kredytu warto najpierw sprawdzić jakie propozycje dają nam banki, a następnie wybrać najtańszy kredyt.

Umowa kredytu w kilku słowach

Umowa kredytu jest zawierana na piśmie. Obowiązuje od momentu jest podpisania. Określa warunki kredytowania, które w trakcie okresu kredytowania muszą być zgodne z zawartą umową. Okres kredytowania to natomiast czas od kiedy np. na naszym koncie pojawi się kwota kredytu wynikająca z umowy do dnia ostatniej spłaty raty kredytu. Okres kredytowania również ustalany jest w umowie. Może ulec skróceniu np. w sytuacji kiedy dokonamy przedterminowej spłaty należności. Kredyt to umowa dwustronna, wywołująca skutki dla obu stron. Bank zobowiązany jest udostępnić kredytobiorcy określoną sumę środków pieniężnych. Kredytobiorca zobowiązuje się do terminowej spłaty rat kredytu wraz z odsetkami oraz pokrycia kosztów dodatkowych kredytu, takich jak ubezpieczenie kredytu czy koszty obsługi kredytu przez bank. Bank może kontrolować kredytobiorcę. Może sprawdzać czy środki pochodzące z kredytu zostały wydatkowane na cel określony w umowie kredytu. Bank może także kontrolować czy kredytobiorca spłaca swoje zobowiązanie terminowo, zgodnie z harmonogramem spłaty będącym częścią umowy. W przypadku nieterminowej spłaty należności, bank zgodnie z umową ma prawo do naliczenia odsetek, od nieterminowych spłat. Terminowość spłat może zadecydować o otrzymaniu kolejnych kredytów. Wszelkie nasze kredyty to nasza historia kredytowa, która odnotowana jest w Biurze Informacji Kredytowej. W BIK odnotowane jest nie tylko to czy spłaciliśmy swoje kredyty ale także fakt czy robiliśmy to terminowo.

Dodaj komentarz