Sąd upadłościowy – warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Sąd upadłościowy rozpoznaje wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej złożone przez dłużników. Może pozytywnie rozpoznać wniosek i ogłosić wobec dłużnika upadłość konsumencką bądź oddalić złożony wniosek, z tymże oddalenie wniosku nie zamyka ostatecznie drogi do przeprowadzenia postępowania, ponieważ dłużnik może złożyć zażalenie na postanowienie wydane przez sąd upadłościowy.

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej to szansa dla wielu osób na oddłużenie. Jakie warunki należy spełnić? Kiedy sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości?

Który sąd upadłościowy jest właściwy do rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Sąd upadłościowy jest właściwy miejscowo ze względu na miejsce zwykłego pobytu dłużnika – i to właśnie do tego sądu dłużnik powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. We wniosku należy wskazać:

 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL dłużnika, a jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL – dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację,
 • wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika,
 • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie,
 • aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników,
 • spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty,
 • spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania,
 • listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych,
 • oświadczenie dłużnika.

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Złożenie wniosku nie oznacza, że sąd upadłościowy ogłosi wobec dłużnika upadłość konsumencką, ponieważ może oddalić wniosek dłużnika – sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości w następujących sytuacjach:

 1. jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa,
 2. jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:
  • w stosunku do dłużnika prowadzono upadłość konsumencką, jeżeli postępowanie zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,
  • ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono,
  • dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli,

– chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi,

 1. jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi,
 2. jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji kliknij tutaj: sąd upadłościowy i dowiedz się więcej!

Dodaj komentarz