O czym należy poinformować nowo zatrudnionego pracownika?

O czym należy poinformować nowo zatrudnionego pracownika?

Dodatkowe ręce do pracy

Prowadząc​ firmę wraz z jej rozwojem może zacząć brakować “rąk do pracy”. Jako właściciel możesz zatrudnić pracowników, oczywiście nie zapominając o ważnych kwestiach, które się z tym wiążą.

Z Kodeksu Pracy wynika, że masz prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych, takich jak:

-imię (imiona) i nazwisko,

-imiona rodziców,

-datę urodzenia,

-miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

-wykształcenie,

-przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Dodatkowo osoba ubiegająca się o stanowisko poza wypełnionym kwestionariuszem osobowym powinna dysponować świadectwami pracy, wszelkiego rodzaju dyplomami oraz dokumentami potwierdzającymi osiągnięte kwalifikacje i osiągnięcia zawodowe.

Należy pamiętać również, że osoba przyjmowana na stanowisko na podstawie umowy o pracę powinna zostać poddana obowiązkowemu wstępnemu badaniu lekarskiemu, które określi, czy nie ma żadnych przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku. Badania te powinny odbywać się w godzinach pracy oraz na koszt pracodawcy, który musi przechowywać orzeczenia wydane na podstawie przeprowadzonych badań w aktach osobowych zatrudnionego.

Ważną kwestią jest sporządzenie umowy. Powinna być ona zawarta na piśmie. Jeżeli jednak nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić ją na piśmie.

Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

– rodzaj pracy

– miejsce wykonywania pracy

– wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy (ze wskazaniem składników wynagrodzenia)

– wymiar czasu pracy

– termin rozpoczęcia pracy

O czym należy poinformować nowo zatrudnionego pracownika?

Należy zaznaczyć również jaki jest rodzaj umowy o pracę – na czas określony, nieokreślony, na okres próbny czy zastępstwo. Przedsiębiorca może również zatrudnić pracowników w oparciu o umowę o dzieło lub zlecenie. Ponadto w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o pracę pracodawca ma obowiązek poinformowania pracownika o: obowiązującej go dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłat wynagrodzenia, wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę i układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy dodatkowo musi poinformować o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia do pracy oraz usprawiedliwiania w razie nieobecności.

Dodaj komentarz