Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa

Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa

Proces prowadzenia przedsiębiorstwa, oraz jego istota nakierowane są zawsze na wzrost jego wartości. Im wyższa wartość danego podmiotu tym lepiej zarabiają jego pracownicy, a także zarząd. Kształtowanie wysokiej wartości swojego biznesu to bardzo ciężkie i długofalowe zadanie, które należy realizować od początku wejścia na rynek. Wycena to natomiast element oceny wartości naszego przedsiębiorstwa na rynku, w porównaniu do innych podmiotów. Wycenę realizuje się zazwyczaj w momentach kryzysu, sprzedaży przedsiębiorstwa, lub cesji komorniczej.

Jak kształtować wartość swojego przedsiębiorstwa?

Wartość przedsiębiorstwa zależy od kilku czynników.

  • Stosunku majątku trwałego do obrotowego
  • Ilości zobowiązań
  • Udziału w rynku
  • Obrotów generowanych rok do roku
  • Zysków jakie przedsiębiorstwo generuje.

Wycena jest istotna zarówno dla przedsiębiorcy jak i podmiotów współpracujących z danym podmiotem. Wycena przedsiębiorstwa pozwala realnie ocenić jak prezentuje się nasz podmiot w stosunku do konkurencji, oraz daje nam informacje co powinniśmy zmienić aby sytuacja się poprawiła. Wycena potrzebna jest również jeżeli mówimy o fuzji dwóch podmiotów co pozwala ocenić, który z podmiotów stanie się tym dominującym.

Rachunek zysków i strat w ocenie przedsiębiorstwa

Rachunek zysków i strat to inne ważne narzędzie przydatne w ocenie przedsiębiorstwa pod względem jego wartości. Rachunek zysków i strat pozwala sprawdzić całość wydatków występujących w naszym bilansie, oraz prowadzi do optymalizacji kosztów i zwiększenia przychodów z prowadzonej działalności. Dzięki rachunkowi zysków i strat wiemy czy przedsiębiorstwo zdolne jest do samofinansowania, oraz czy utrzymuje dostateczny poziom zysków. Regularne przeprowadzanie takiej analizy pozwala nam na trzymanie ręki na pulsie naszego przedsiębiorstwa.

Interesariusze wyników rachunku zysków i strat

  • Kontrahenci
  • Konkurencja
  • Inwestorzy
  • Bank

Jeżeli nasz wynik finansowy będzie zadowalający wpłynie to pozytywnie na relacje z naszymi kontrahentami, Inwestorami a także pozwoli na zwiększenie zdolności kredytowej w banku komercyjnym.

Wycena przedsiębiorstwa i jej rodzaje

Majątkowe

Metoda ta opiera się na wycenie przedsiębiorstwa pod względem posiadanego majątku. Do tego rodzaju wyceny bierze się najczęściej wartość księgową przedsiębiorstwa. Cały majątek zawarty w aktywach trwałych i obrotowych będzie w niej zawarty jako majątek przedsiębiorstwa.

Dochodowe konwencjonalne

Możemy tutaj mówić o zdyskontowanych przepływach pieniężnych, które pozwalają nam określić obecne przepływy pieniężne tzw. cash flow. Takiego rodzaju wycena jest bardzo korzystna ponieważ posiadamy w niej realne dane o naszych przychodach i rozchodach a także płynności finansowej.

Dochodowe niekonwencjonalne

Wycena na podstawie zysku rezydualnego. Polega ona na obliczeniu czy zysk, który wynika z inwestycji jest w stanie pokryć straty aby wartość zainwestowanego kapitału była równa wartości bieżącej.

Podsumowanie

Wszystkie przeprowadzane wyceny przedsiębiorstw są niekompletne i nie zawsze oddają całość stanu danego podmiotu. Aby mieć pod kontrolą przedsiębiorstwo powinno się nie mniej niż raz w roku dokonywać oceny wartości przedsiębiorstwa. Takie działanie pozwala na zwiększenie wiedzy o stanie przedsiębiorstwa, oraz na ocenę wzrostu jego wartości rok do roku.

Dodaj komentarz