Ile kosztuje pracownik?

Ile kosztuje pracownik?

Wynagrodzenie pracownika to jedynie 60 % kosztów jakie dotyczą zatrudnienia osoby na podstawie umowy o pracę. Pracodawca przyjmując pracownika na etat partycypuje w składkach na ubezpieczenia społeczne oraz płaci za ubezpieczenia wypadkowe, fundusze pracy i FGŚP. Jakie są dokładne koszty pracodawcy?

Wynagrodzenie pracownika – za co płaci pracodawca?

Zatrudniający pracowników, musi liczyć się z koniecznością  odprowadzania części ich składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne i rentowe), a ponadto Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz ubezpieczanie wypadkowe, a także jeżeli dotyczy  Fundusz Emerytur Pomostowych (przy pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze).

Wysokość składek finansowanych przez pracodawcę:

 • ubezpieczenie emerytalne – 9,76 %
 • ubezpieczenie rentowe – 6,50 %
 • ubezpieczenie wypadkowe – 0,67- 3,33 %
 • składka na Fundusz Pracy – 2,45 %
 • składka na GFŚP – 0,10 %

Przykład  – obliczenie kosztu pracodawcy 

Kwota wynagrodzenia 2 100,00 zł brutto:

 • ubezpieczenie emerytalne 204,96 zł
 • ubezpieczenie rentowe 136,50 zł
 • ubezpieczenie wypadkowe (przy założeniu 1,8 %) 37,80 zł
 • Fundusz Pracy 51,45 zł
 • FGŚP 2,10 zł

Łączny koszt pracodawcy            2 532,81 zł

 

Obniżenie kosztów zatrudnienia pracownika

W pewnych sytuacjach obciążenia związane z płacą pracownika mogą być mniejsze, gdyż nie ma obowiązku naliczania i odprowadzania składek na FP i FGŚP, za:

 • pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego (przez 36 miesięcy)
 • pracowników w wieku minimum 50 lat, zatrudnionych po 30.06.2009 roku, którzy co najmniej przez 30 dni poprzedzającym podpisaniem umowy o pracę byli zarejestrowani w urzędzie pracy jako bezrobotni. Wynagrodzenia tych osób są zwolnione z obowiązku naliczania ww. funduszy przez okres 12 miesięcy,
 • kobiety w wieku minimum 55 lat i mężczyzn w wieku minimum 60 lat. Dotyczy to zatrudnionych na umowę o pracę, pracę nakładczą, agencyjną, umowę zlecenie, a także przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą,
 • osoby w wieku poniżej 30 roku życia, które zostały zatrudnione w wyniku skierowania przez urząd pracy, a wcześniej widniały w rejestrze bezrobotnych. Wynagrodzenia tych osób są zwolnione z obowiązku naliczania ww. funduszy przez okres 12 miesięcy,
 • nie opłaca się składki na Fundusz Pracy, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w przeliczeniu na okres miesiąca wynosi mniej niż wynagrodzenie minimalne, a w przypadku pracownika w pierwszym roku pracy – mniej niż 80% minimalnego wynagrodzenia,
 • składki na FGŚP nie dotyczą zatrudnionych członków rodziny: małżonka, jego dzieci (własne, drugiego małżonka i przysposobione), rodziców, macochy, ojczyma oraz osoby przysposabiające, ponadto nie odprowadza się składek za rodzeństwo, wnuki, dziadków, zięciów, synowe, bratowe, szwagierki i szwagrów.

Księgowanie wynagrodzenia pracowników i składek ZUS w KPiR i KH

Obciążenia związane z zatrudnieniem pracownika stanowią koszty uzyskania przychodów dla pracodawcy.

Kosztem podatkowym jest kwota brutto wynagrodzenia, a także składki ZUS. Momentem zaliczenia składek do kosztów jest data ich faktycznej zapłaty do organu.

Dodaj komentarz